Mazmuny ýazmak üçin semalt giňişleýin gollanma


Mazmun tablisasy

 1. Giriş
 2. Mazmuny ýazmak näme
 3. Mazmuny ýazmagyň usullary
  1. A. Her aýratyn mazmunyň maksadyna düşüniň
  2. B. Writingazmazdan ozal giňişleýin gözläň we okaň
  3. C. Itingazuw
  4. Brand Markanyň sesini görkeziň
  5. ⁘ Nädip ajaýyp bolmaly Web sahypaňyz we sosial media mazmuny bilen netijeler
   • Makalalary nädip düzmeli we sanawlamaly
   • Sorag beriň
   • Infografikany ulanyň
   • Döredijilikli boluň
   • /ul>
   • D. Writingazandan soň subut etmek we redaktirlemek
   • E. Degişli açar sözleri ulanyň
 4. Netijeler

1. Giriş

Mazmun şa, ýöne bu mazmunyň hiline baglydyr. Qualityokary hilli mazmun, işiňizi ösdürmäge we üýtgetmäge kömek edip biljek görnüşdir. Müşderiler we müşderiler bilen hil mazmuny bolmazdan birigip boljak gowy dizaýn edilen web sahypaňyz bar bolsa, Google sizi halamazlygy mümkin.

Mundan başga-da, müşderileriňize güýçli taslama tekliplerini bermek üçin ajaýyp mazmun gerek. Teklipleri düşnükli, ýöne gyzykly sözler bilen bermezlik, potensial müşderileri/hyzmatdaşlary ýitirip biler.

Hil mazmunyny nädip döretmelidigini bilmek, müşderi bazasyny gurmaga, marka habardarlygyny ýokarlandyrmaga we has köp girdeji gazanmaga kömek edip biler. Bu makala mazmun ýazmak we Semaltyň işiňize mazmun ýazmak hyzmatlaryny bermek arkaly nädip kömek edip biljekdigi barada giňişleýin gollanma berýär.

2. Mazmun ýazmak näme?

Mazmuny ýazmak dürli adamlar üçin köp zady aňladýar. Mazmuny ýazmak size nämäni aňladýan bolsa, umumy kesgitleme mahabatyň bir görnüşidir.
Bu markany beýleki markalardan we kärhanalardan tapawutlandyrýan mahabatyň görnüşidir. Kompaniýanyňyzyň aň-düşünjesiz we bilmän edýän mahabaty. Gysgaça aýdylanda, mazmun ýazmak siziň (işiňiz/markaňyz) kimdigiňizdir. Blog ýazgylaryndan we makalalaryndan başlap, sosial media ýazgylaryna, korporatiw e-poçta hatlaryna, hatda wideo/ses ýazgylaryna we şuňa meňzeşlere çenli.

Mazmun işiňiz ýa-da guramaňyz üçin aýratyn markanyň esasy bolup durýandygy sebäpli, ony işiňiziň şahsyýetine, müşderileriň isleglerine laýyklaşdyrmaly we potensial müşderiler. Writingazmagyň özi, meýilnamalaşdyrmak, gözden geçirmek we redaktirlemekden başga-da mazmun ýazmagyň bir bölegi. Mazmuny ýazmaga bolan çemeleşmäňiz, mazmuny çap edeniňizde alýan netijäňizi kesgitleýär.

3. Mazmuny ýazmagyň usullary

Mazmuny ýazmak hyzmatlary, işiňizi bäsdeşleriň arasynda artdyrjak topnotç mazmuny almaga kömek eder. Topnotç mazmuny döretmek üçin mazmun ýazmak hyzmatlarynyň ulanýan birnäçe strategiýasy bar. Mazmuny ýazmagyň möhüm usullary aşakda.

A. Her aýratyn mazmunyň maksadyna düşüniň


< div> Mazmuny özüňiz ýazýarsyňyzmy ýa-da mazmun ýazmak ulgamyny mazmun ýazmak hyzmatyny üpjün edijä autsorsing edýärsiňizmi, möhüm mazmunyň görnüşine düşünýärsiňiz.

Beýlekileriň arasynda blog ýazgylary we makalalar, e-poçta habar býulletenleri, iş teklipleri, sosial media ýazgylary ýaly dürli mazmun bar. Bularyň hemmesiniň dürli ýazuw formatlary bar we ýokary hilli mazmuny bermek üçin hersiniň formatlaşdyryş ýörelgelerine düşünmeli. Mysal üçin, resmi e-poçta ýa-da iş teklibi ýazmak üçin sosial media post formatyny ulanyp bilmersiňiz; ony kesmez.

Her mazmunyň maksadyna düşüneniňizde, ony markanyň stiline laýyk gelýän we maksatly diňleýjilere laýyklaşdyryp bilersiňiz. Şeýle mazmun, müşderileriňiz, müşderileriňiz ýa-da işewür ýoldaşlaryňyz bilen hünär gatnaşyklaryny ösdürmäge we goldamaga kömek eder. Topnotç mazmunyny ýazmak üçin öz markaňyza we maksatly diňleýjilere düşünmekden başlaň. Olaryň isleglerini derňäň we baglanyşyp we gyzyklanyp bilýän mazmuny döretmek üçin howly hökmünde ulanyň.

B. Writingazmazdan ozal giňişleýin gözläň we okaň